Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Ogłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu! - Śląski Rynek Hurtowy OBROKI

Ogłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu!

O G Ł O S Z E N I E

dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska

Prezesa Zarządu i Członka Zarządu

fake rolex

spółki pod firmą: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 20 ust. 3, 4 i 6 Aktu Założycielskiego spółki oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1933 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Śląski Rynek Hurtowy OBROKISp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą w Katowicach (40-833), przyl. Obroki 130, oświadcza, że:

zmienia termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu tej spółki, o którym mowa w pkt 11 ogłoszenia o wszczęciu przedmiotowego postępowania, opublikowanym w dniu 22.02.2022 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone dniu 9 marca 2022 roku, począwszy od godz. 900.

Zastrzega się prawo zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio kandydatowi w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – telefonicznie i za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Grupy CZH S.A. w Katowicach, przy ul. Lompy 14, pok. 307.

Leave a Comment