Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Konkurs ofert - budowa instalacji fotowoltaicznej - Śląski Rynek Hurtowy OBROKI

Konkurs ofert – budowa instalacji fotowoltaicznej

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZWIĄZANEGO Z PRZYGOTOWANIEM KONCEPCJI TECHNICZNEJ BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W OBIEKCIE PRZY UL. OBROKI 130 W KATOWICACH

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-833) przy ulicy Obroki 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107504, NIP 634-23-55-985, REGON 276708558 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania związanego z przygotowaniem koncepcji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie przy ul. Obroki 130 w Katowicach.

Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego konkursu ofert należy kierować:

 • drogą elektroniczną: info@obroki.pl
 • drogą papierową: bezpośrednio lub listownie do sekretariatu Spółki, znajdującego się
  w Budynku Zarządu w Katowicach (40-833), przy ul. Obroki 130.

Zakres konkursu ofert pn. „przygotowanie koncepcji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie przy ul. Obroki 130 w Katowicach”: 

 • Przygotowanie dokumentów oraz analizy związanej z budową planowanej instalacji fotowoltaicznej:
  1. rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na wskazanych dachach budynków;
  2. rozmieszczenie falowników i instalacji elektrycznej dla planowanej inwestycji;
  3. audyt efektywności energetycznej obejmujący wskaźniki kosztowe, ekologiczne i energetyczne planowanej inwestycji;
  4. kosztorys inwestorski planowanej inwestycji;
  5. studium Wykonalności planowanej inwestycji;
  6. przedstawienie rekomendacji technicznych planowanej inwestycji.
 • Przygotowanie koncepcji prawnej i finansowej budowy oraz eksploatacji instalacji fotowoltaicznej:
  1. analizę prawną procedury administracyjnoprawnej budowy planowanej inwestycji wraz z proponowanym harmonogramem (obejmującej wykres Gantta);
  2. analizę finansową realizacji inwestycji w różnych wariantach zaangażowania kapitałowego przedsiębiorstwa oraz rozliczenia wyprodukowanej energii z Najemcami (w edytowalnych arkuszach programu Excel);
  3. analizę prawną możliwości współpracy przedsiębiorstwa z podmiotami trzecimi przy realizacji planowanej inwestycji oraz obrotu energią elektryczną;
  4. wskazanie metod pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego realizacji inwestycji (dotacje, preferencyjne pożyczki, modele ESCO, etc.);
  5. Przedstawienie rekomendacji finansowych i prawnych planowanej inwestycji oraz obrotu energią elektryczną.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie zakresy, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach ryczałtowego wynagrodzenia.

Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę możliwy jest udział (nie więcej niż dwóch osób ze strony jednego Wykonawcy) w wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji zadania. Zgłoszenia do udziału w wizji lokalnej należy dokonać drogą elektroniczną, zgodnie ze sposobem porozumiewania się, o którym mowa powyżej. Termin ustalony zostanie z każdym indywidualnie
w korespondencji zwrotnej. Dojazd na wizję lokalną odbywa się na koszt własny Wykonawcy i w jego własnym zakresie.

Termin realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2022 r.

Opis sposobu sporządzenia oferty i termin związania ofertą:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Ewentualne pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii, poświadczonej notarialnie bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
 4. Wszelkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez osobę upoważnioną.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku konkursu.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem wskazania przez Wykonawcę oferty zakresu zadania, którego wykonanie powierzy podwykonawcom oraz firm podwykonawców.
 7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak zastrzeżenia lub brak spełniania przez zastrzeżoną informację przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczać będzie, że oferta może być ujawniona w całości albo części.
 8. Ofertę należy napisać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  • podpisaną ofertę w oryginale;
  • pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z rejestrów KRS, CEIDG;
  • aktualną polisę OC prowadzonej działalności.
  • W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

 Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, listownie na adres Spółki lub mailowo na adres: info@obroki.pl.
 2. Na kopercie (opakowaniu) lub w tytule maila należy wpisać: „Oferta na przygotowanie koncepcji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej w obiekcie przy ul. Obroki 130 w Katowicach”.
 3. Ofertę w formie papierowej należy przesłać na adres: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. ul. Obroki 130, 40-833 Katowice lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki pod tym samym adresem.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2022 r. o godzinie 1200. Dla oceny zachowania powyższego terminu przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu Spółki lub na wskazanego maila, a nie datę jej wysłania przez Wykonawcę.
 5. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Takie zawiadomienie, oznakowane będzie tak samo jak oferta z dopiskiem “Zmiana” lub “Wycofanie”.
 6. Oferta zmieniona powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej.
 7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją Wykonawcy niezwłocznie. 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu rozumianego zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), która ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się
  o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów usług”. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, ubezpieczenia, podatki, sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania usługi, wszystkie niezbędne narzędzia, materiały i środki związane z należytym wykonaniem przedmiotowych prac.
 2. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto w złotych polskich.
 3. Wszystkie ceny netto i brutto wyszczególnione w ofercie winny zostać przez Wykonawcę podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Przy obliczaniu ceny należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą
  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1221, 2174 ze zm.).
 5. Ryczałtowa cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zadania.
 6. Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje konieczne i przydatne do wyceny, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania.

Plan obiektu:

Miejsce planowanej inwestycji:
–  dach Hali 1 i 2

Powierzchnia dachów:
–  ok. 21 tys. m2

Zużycie roczne energii elektrycznej na podstawie roku 2021:

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zastrzega prawo do odwołania lub zakończenia konkursu bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert oraz po jego zakończeniu.