Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZWIĄZANEGO Z WYKONANIEM  INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 49,5 kWp ORAZ KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ INDUKCYJNEJ I POJEMNOŚCIOWEJ O MOCY 200 kVar W KATOWICACH PRZY UL. OBROKI 130.

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-833)  przy ulicy Obroki 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107504, NIP 634-23-55-985, REGON 276708558 zaprasza do składania ofert na realizację zadania związanego z dostarczeniem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej o mocy 200 kVar w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Obroki 130.

Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować:
– drogą elektroniczną na adres mailowy info@obroki.pl;
– drogą papierową: bezpośrednio lub listownie do sekretariatu Spółki, znajdującego się w Budynku Zarządu w Katowicach (40-833), przy ul. Obroki 130.

Przedmiotem zadania pn. „Dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp oraz kompensatora mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej o mocy 200 kVar w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Obroki 130” jest:

 1. dostawa i montaż konstrukcji balastowej pod panele fotowoltaiczne;
 2. dostawa i montaż na dachu Hali 2 instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp złożonej
  z poniżej wymienionych podzespołów:
  panele PV LEAPTON 550W; 
  inwerter SOFAR SOLAR 50KTLX-G3; 
  zabezpieczenie AC/DC Eaton/Jean Muller;
  okablowanie Leoni, Multi Contakt, HMI.
 3. ułożenie okablowania do podłączenia paneli PV
 4. montaż rozdzielnicy strona DC z zabezpieczeniami – rozłącznik prądowy, ograniczniki przepięć typu 1+2 lub typu 2, zabezpieczenia zwarciowe o charakterystyce PV;
 5. montaż rozdzielnicy strona AC z zabezpieczeniami – ograniczniki przepięć typ 1+2 lub typu 2, rozłączniki izolacyjne oraz rozłączniki bezpiecznikowe
 6. wykonanie dokumentacji przeciwpożarowej (PPOŻ) dla instalacji powyżej 6,5 kW oraz zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej;
 7. wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 8. wykonanie uziemienia dla budynku ( wartość wymagana poniżej 10 Ohm) oraz pomiar certyfikowanym urządzeniem;
 9. przyłączenie instalacji PV do rozdzielnic Budynku Zarządu;
 10. uruchomienie instalacji fotowoltaicznej;
 11. uruchomienie monitoringu parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej poprzez stronę
 12. przeprowadzenie prób eksploatacyjnych;
 13. szkolenie wskazanych przez Inwestora osób do bezpiecznej obsługi instalacji;
 14. dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora mocy biernej indukcyjnej
  i pojemnościowej o mocy 200 kVar w rozdzielni głównej zlokalizowanej w Hali nr 1;
 15. uporządkowanie terenu po wykonanej realizacji zadania;
 16. udzielenie stosownych gwarancji oraz certyfikatów.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych zgód potrzebnych do realizacji zadania oraz wykonać wszystkie roboty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego, w celu możliwości osiągnięcia kompletnego rezultatu, stanowiącego przedmiot zaproszenia do składania ofert.

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie ofert jest wykazanie się przez Wykonawcę należytym wykonaniem świadczonych usług tożsamych z przedmiotem zaproszenia do składania ofert, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie, poprzez przedłożenie co najmniej pięciu referencji w tym minimum trzech dotyczących usług związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz dwóch w zakresie montażu kompensatorów mocy. Z treści referencji musi wynikać, iż Wykonawca wykonał te usługi należycie i terminowo. Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem referencji mogą być usługi związane z montażem instalacji fotowoltaicznej lub z montażem kompensatorów mocy, wykonane w ramach jednej umowy lub kilku umów.

Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę możliwy jest udział (nie więcej niż dwóch osób ze strony jednego Wykonawcy) w wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji zadania. Zgłoszenia do udziału w wizji lokalnej należy dokonać drogą elektroniczną, zgodnie ze sposobem porozumiewania się, o którym mowa powyżej. Termin ustalony zostanie z każdym indywidualnie w korespondencji zwrotnej. Dojazd na wizję lokalną odbywa się na koszt własny Wykonawcy i w jego własnym zakresie.

Termin realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania począwszy od dnia 01.09.2023 r. – 25.09.2023 r.

Opis sposobu sporządzenia oferty i termin związania ofertą:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem wskazania przez Wykonawcę oferty zakresu zadania, którego wykonanie powierzy podwykonawcom oraz firm podwykonawców.
 5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak zastrzeżenia lub brak spełniania przez zastrzeżoną informację przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczać będzie, że oferta może być ujawniona w całości albo części.
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  podpisaną ofertę;
  zestawienie referencji;
  aktualną polisę OC prowadzonej działalności.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

 Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę można złożyć:
  – listownie na adres Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. ul. Obroki 130, 40-833 Katowice
  – osobiście w sekretariacie Spółki pod tym samym adresem, który podany jest powyżej;
  – mailowo na adres info@obroki.pl .
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2023 r. o godzinie 1200. Dla oceny zachowania powyższego terminu przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu Spółki, a nie datę jej wysłania przez Wykonawcę.

Kryteria ocen złożonych ofert:

 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:
  Wykonawca przedstawi ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego;
  oferta została złożona w określonym terminie przez Zamawiającego i co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w zaproszeniu;
  z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki określone niniejszym zapytaniem.
 2. Wybór Wykonawcy odbędzie się w oparciu o następujące kryterium:
  cena brutto – 75 % (maksymalnie 75 punktów)
  udzielona gwarancja na wykonanie całej instalacji  – 25 % (maksymalnie 25 punktów)
 3. Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium cena brutto Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką ofertę, która zostanie najwyższej oceniona, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert.
 4. W kryterium „cena brutto” (waga 75%) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
  cena brutto (C) – waga 75%
  cena najniższa brutto*
  C = ———————————————— x 100 pkt x 75%
  cena oferty ocenianej brutto
  * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
  a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena bruto” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w ofercie.
  b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zaproszenia do składania ofert.
  c)  W kryterium „cena brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 75 punktów
 5. W kryterium „udzielona gwarancja(G)” (waga 25%) ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących zasad:
  Okres gwarancji od 84 m-cy do 120 m-cy – 10 pkt
  Okres gwarancji od 60 m-cy do 83 m-cy – 8 pkt
  Okres gwarancji od 48 m-cy do 59 m-cy – 4 pkt
  Okres gwarancji od 36 m-cy do 47 m-cy – 2 pkt
  Okres gwarancji od 24 m-cy do 35 m-cy – 1 pkt

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy, do obliczenia wartości punktowej Zamawiający przyjmie okres gwarancji o długości 120 miesięcy.

Okres gwarancji Wykonawca podaje w miesiącach.

 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do negocjacji i złożenia ofert dodatkowych.
 • Wykonawcy podczas negocjacji nie mogą zaoferować wyższych cen, niż zaoferowane
  w złożonych ofertach.
 • W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów, lub uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie Przedmiotu zadania, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza cenowo.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu rozumianego zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), która ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się
  o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów usług”. Cena powinna zostać wskazana jako 1-miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług we wszystkich zakresach łącznie i powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, ubezpieczenia, podatki, sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania usługi, wszystkie niezbędne narzędzia, materiały i środki związane z należytym wykonaniem przedmiotowych prac.
 2. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto w złotych polskich.
 3. Wszystkie ceny netto i brutto wyszczególnione w ofercie winny zostać przez Wykonawcę podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Przy obliczaniu ceny należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą
  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1221, 2174 ze zm.).
 5. Ryczałtowa cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zadania.
 6. Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje konieczne i przydatne do wyceny, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania.

Śląskiemu Rynkowi Hurtowemu OBROKI sp. z o.o. przysługuje prawo do odwołania lub zakończenia postępowania bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert oraz po jego zakończeniu. Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zastrzega prawo do podjęcia dalszych rozmów z wybranymi oferentami.

Scroll to Top