Zaproszenie do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej oraz usług administracji Zarządu

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-833)  przy ulicy Obroki 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107504, NIP 634-23-55-985, REGON 276708558 zaprasza do składania ofert na realizację zadania związanego ze świadczeniem obsługi prawnej oraz usług administracji zarządu.

Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować:
– drogą elektroniczną na adres mailowy info@obroki.pl;
– drogą papierową: bezpośrednio lub listownie do sekretariatu Spółki, znajdującego się w Budynku Zarządu w Katowicach (40-833), przy ul. Obroki 130.

Przedmiotem zadania pn. „świadczenie obsługi prawnej oraz usług administracji zarządu” jest:

 • udzielanie bieżącej konsultacji prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • opiniowanie projektów pism, odpowiedzi oraz stanowisk;
 • przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów, porozumień, aneksów itp.;
 • opracowanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Zleceniodawcy;
 • reprezentacja Zleceniodawcy w postępowaniach sądowych;
 • występowanie przed właściwymi organami w sprawach podlegających egzekucji;
 • obsługa biura Zarządu, w tym m.in. przygotowanie uchwał Zarządu, protokołów z posiedzeń zarządu, wniosków do Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, przygotowywanie pism do organów, rozwiązywanie spraw spornych;
 • pełnienie dyżuru przynajmniej raz w tygodniu w siedzibie Spółki Zamawiającego.

Termin realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania począwszy od dnia 01.05.2023 r.

Opis sposobu sporządzenia oferty i termin związania ofertą:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak zastrzeżenia lub brak spełniania przez zastrzeżoną informację przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczać będzie, że oferta może być ujawniona w całości albo części.
 5. Ofertę należy napisać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę można złożyć:
  – listownie na adres: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. ul. Obroki 130, 40-833 Katowice;
  – osobiście w sekretariacie Spółki pod tym samym adresem, który podany jest powyżej;
  – mailowo na adres info@obroki.pl .

Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2023 r. o godzinie 1200. Dla oceny zachowania powyższego terminu przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu Spółki, a nie datę jej wysłania przez Wykonawcę.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto w złotych polskich.
 2. Wszystkie ceny netto i brutto wyszczególnione w ofercie winny zostać przez Wykonawcę podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Przy obliczaniu ceny należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą
  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1221, 2174 ze zm.).
 4. Ryczałtowa cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zadania.
 5. Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje konieczne i przydatne do wyceny, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania.

Kryteria ocen ofert:

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:
  • Wykonawca przedstawi ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego;
  • oferta została złożona w określonym terminie przez Zamawiającego i co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w zaproszeniu;
  • z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki określone niniejszym zapytaniem.
 2. Wybór Wykonawcy odbędzie się w oparciu o następujące kryterium:
  cena brutto -70 %
  doświadczenie – 30 %
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do negocjacji i złożenia ofert dodatkowych.
 4. Wykonawcy podczas negocjacji nie mogą zaoferować wyższych cen, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów, lub uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie Przedmiotu zadania, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza cenowo.

Śląskiemu Rynkowi Hurtowemu OBROKI sp. z o.o. przysługuje prawo do odwołania lub zakończenia postępowania bez wyłonienia Wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert
oraz po jego zakończeniu. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania i nieudzielenia zamówienia Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zastrzega prawo do podjęcia dalszych rozmów
z wybranymi oferentami.

Scroll to Top