Zapraszamy do składania ofert na realizację projektu wewnętrznej instalacji hydrantowej

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania związanego z projektem wewnętrznej instalacji hydrantowej H25 w obiekcie przy ul. Gliwickiej 234 w Katowicach.

Od wykonawcy oczekuje się ujęcia następujących elementów w przedstawionej ofercie:

  • Przerysowanie rzutów archiwalnych budynku do programu AutoCad;
  • Projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej H25 i włączenie hydrantu zewnętrznego w  budynku biurowym przy ul. Gliwickiej 234 w Katowicach wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw Nr 109 poz. 719);
  • Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • Termin realizacji zadania do 31.12.2023 r.

Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę możliwy jest udział (nie więcej niż dwóch osób ze strony jednego Wykonawcy) w wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji zadania. Zgłoszenia do udziału w wizji lokalnej należy dokonać drogą elektroniczną na adres: info@obroki.pl. Termin ustalony zostanie z  każdym indywidualnie w korespondencji zwrotnej. Dojazd na wizję lokalną odbywa się na koszt własny Wykonawcy i w jego własnym zakresie.

Miejsce oraz termin składania ofert:

  • Ofertę można złożyć:

– listownie na adres Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. ul. Obroki 130,    40-833 Katowice;
– osobiście w sekretariacie Spółki pod tym samym adresem, który podany jest powyżej;
– mailowo na adres: info@obroki.pl .

  • Termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2023 r. o godzinie 1200.

Śląskiemu Rynkowi Hurtowemu OBROKI sp. z o.o. przysługuje prawo do odwołania lub zakończenia zbierania ofert bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert oraz po jego zakończeniu. Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zastrzega prawo do podjęcia dalszych rozmów z wybranymi oferentami.

Scroll to Top