Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Polityka prywatności - Śląski Rynek Hurtowy OBROKI

Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu Użytkownikowi Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności.
 2. Użyte w Polityce Prywatności sformułowania należy rozumieć w następujący sposób:
  a. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę,
  b. Administrator – administratorem danych jest Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000107504, NIP: 6342355985, REGON: 276708558,
  c. Witryna – strona internetowa pod adresem www.obroki.pl,
  d. Polityka Prywatności – niniejszy dokument,
  e. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  f. Dane – dane, w tym dane osobowe, pozyskane od Użytkownika za pomocą formularzy, pozostawione w trakcie wizyty w Witrynie
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.
 4. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku gdy korzystasz z innej niż najnowsza dostępnej wersji przeglądarki, nie gwarantujemy poprawnego działania Witryny.

§ 2 Administrator Danych Osobowych

 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  a. imię nazwisko,
  b. firma,
  c. adres e-mail,
  d. numer telefonu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
  c. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  d. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą,
  e. w zakresie i celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  f. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów Administratora), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane osobowe są przez nas przetwarzane, ma prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Każda osoba, której dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie wyrażonej przez nią zgody, ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@obroki.pl.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych do czasu cofnięcia zgody, lecz przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia zebrania danych osobowych.
 7. Usunięcie danych osobowych następuje na skutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
 8. Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być dalej przetwarzane, pomimo cofnięcia zgody, w przypadku gdy konieczne jest ich przetwarzanie na podstawie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt b-f RODO (m.in. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny.
 3. Dane osobowe podawane na Witrynie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób postronnych za wyjątkiem Administratora oraz uprawnionych osób po stronie Administratora, jak również podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej.
 4. Dane osobowe mogę być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, m.in. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Administratorem i zgodnie z jego instrukcjami.
 5. Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Oświadczamy, że:
  a. przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody odwiedzającego Witrynę, dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na nas prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegamy,
  b. zapewniamy, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
  c. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
  d. przestrzegamy warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

§ 4 Informacje o cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Witryny. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność Witryny i dostosować ją lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Cookies gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Narzędzia analityczne korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.
 4. Każda osoba przeglądająca Witrynę powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania Witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.
 5. Na naszej Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.